אתר All4Love מקבוצת מורנו (shop.all4love.co.il) תנאי שימוש כלליים:


אתר זה הנו בבעלות מורנו יבוא ושיווק (להלן - "מורנו", "החברה").

חנות אלקטרונית זאת (shop.all4love.co.il) הינה חלק בלתי נפרד מאתר all4love.co.il.כל התייחסות במסמך זה לאתר all4love.co.il כוללת את כל תכני ועמודי האתר לרבות חנות זאת.

 

all4love.co.il הינו אתר אינטרנטי המספק המכיל מאגרים של בעלי מקצוע ונותני שירות בתחומים אלו . האתר מופעל באמצעות חברת "מורנו" (להלן:- "החברה"). השימוש באתר זה מוצע לכם כשהוא מותנה בקבלת התנאים, התניות וההודעות הכלולים במסמך זה כלשונם. לפיכך, השימוש באתר זה ייחשב כהסכמה חד משמעית מצדכם לכל התנאים ללא יוצע מהכלל , ההודעות וההתניות המופיעים בהסכם זה ולפיכך תנאי השימוש המפורטים להלן יהוו את ההסכם אשר יהיה בתוקף כל עוד אתם עושים שימוש באתר זה. אם אינכם מסכימים עם חלק כלשהו של אתר זה, או מאחד מתנאי השימוש באתר זה , הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותכם הוא הפסקת השימוש באתר. הינכם רשאים לעשות שימוש באתר זה רק במידה והסכמתם לכל התנאים לא יוצע דופן, התניות וההודעות המופיעות בו מתוך כוונה שהם יחייבו אתכם לכל דבר ועניין. הנכם מתבקשים לקרוא הסכם זה טרם שהנכם עושים שימוש באתר אינטרנט זה. במידה ואינכם מסכימים או מעוניינים שהסכם זה יחייב אתכם, הנכם מתבקשים לעזוב את האתר לאלתר. השימוש באתר זה מותר אך ורק לאנשים ו/או גופים המסוגלים ביצירת התחייבויות משפטיות. אי לכך, במידה ואינכם עומדים בתנאי בסיסי זה , אינכם רשאים לעשות שימוש באתר ואתם מתבקשים לצאת ממנו.

מורנו שומרת על זכותה להכניס, בכל עת ואף ללא הודעה מוקדמת, שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר אינטרנט זה. הנכם מתחייבים כי השנויים הנ"ל יחולו עליכם והם יחייבו אתכם, מיד עם הכנסתם. הננו ממליצים לכם לקרוא את הגרסה המעודכנת של תנאי השימוש באתר זה. השימוש במידע המפורסם באתר "all4love.co.il" אין באמור לעיל ובאתרנו משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי או תחליף לכך המידע המוגש באתר זה, מהווה מידע כללי בלבד ולא מחייב . השימוש במידע, אינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת ו/או יעוץ ו/או ייעוץ משפטי ו/או רפואי או כל דבר אחר .

בעלי האתר "all4love.co.il " ו/או מי מטעמם אינם אחראים בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה לתוצאות שינבעו משימוש במידע שניתן באתר ו/או במאמרים . כל המסתמך על המידע באתר זה עושה זאת באחריותו המלאה בלבד ועל דעת עצמו בלבד השימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לאמור בתנאי שימוש אלה. השימוש באתר זה והעדר אי הסכמה מפורשת ובכתב לתנאי השימוש , מעיד על הסכמת חד משמעית של המשתמש לתנאי השימוש והתחייבותו של המשתמש לפעול לפיהם. החברה אינה אחראית על עסקאות שיתבצעו בין המפרסמים באתר, מטפלים אנשי מקצוע או כל נותני השירותים באתר לבין הקונים ורוכשי השירותים הללו . כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות ובלבד בין הגולשים לבין המפרסם הרלווטים . מנהלי האתר אינם צד לכל עסקה כזו, והם לא יישאו באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו בפרסומות ובמודעות המתפרסמות באתר "all4love.co.il " או ירכשו דרכם או באמצעותן. בעלי האתר לא יישאו בכל סוג של אחריות ולא יהיו אחראים בשום מקרה ובכל דרך לכל נזק ישיר או עקיף ,מכל סוג שהוא ,שיגרם למשתמש ו\או לצד שלישי כלשהו בשל שימוש במידע אשר באתר בכלל, ו\ או בשל הסתמכות על מידע ו/או שירות מכל סוג שהוא, חומר, מוצר, פרסום או כל מידע אחר אשר קיימים באתר "all4love.co.il " האחריות לגבי תוכן הפרסומים ותוכן המאמרים המופיעים באתר הינה על המפרסמים בלבד. אתר "all4love.co.il" לא יישא בכל אחריות לתוכן המידע, לדיוקו או לאמינותו. מורנו או מי מטעמו אינו מתחייבים שכל טעות במידע המופיע באתר זה תתוקן האחריות היחידה לתוכן הפרסומות, המאמרים והמידע המסחרי חלה על המפרסמים בלבד . אין בעלי האתר ערבים, בכל דרך שהיא, לפרסומים המופיעים באתר או לתוצאות השימוש במידע הפרסומי אשר קיים באתר. . לחברה לא תהיה כל אחריות על הנאמר באתרי הפורום, באתרי הצ'אט ,בשידור או ליין או על מידע שיפורסם באתר על ידי צד ג . הסכם זה אינו מעניק זכויות או רישיון לעריכת שינויים שונים באתר זה ו/או בתכניו בין שהם נצפים באתר או בעלי כל גישה אחרת. העתקה או שכפול או הפצה או יצירת פריט כלשהו תוך שימוש במידע המופיע באתר זה, אלא באישור מפורש של החברה בכתב בלבד, פרט לשימוש המותר על פי חוק. כמו-כן, אינכם רשאים להעלות לאתר מידע או קבצים או קודים שעלולים לשנות, לפגוע, להפריע , להרוס, להאט או לפגום באתר זה או במידע הקיים בו או בזכויות קניין כלשהם של החברה ו/או של צד ג' .כמו-כן, חל איסור מוחלט לעשות באתר זה שימושים לא מורשים ו/או לא ראויים ובכלל זה הכנסת תוכנות מחשב שיש בהן כדי להזיק. בנוסף, חל עליכם איסור מוחלט להציג ו/או לפרסם ו/או לשתול באתר זה ו/או באתרים המקושרים או הנלווים אליו מידע ו/או חומר בלתי חוקי, שיש בו משום לשון הרע פגיע ברגשות הציבור או פגיע במגזרים שונים בחברה וכיוצ"ב.אתר all4love.co.il אינו אחראי לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן בפרסומי התכנים באתר. מלוא האחריות על כל מידע אשר מתפרסם באתר all4love.co.il הינו של המפרסם בלבד. משתמש אשר יפרסם תכנים המפרים את תנאי הפרסום באתר ישפה את אתר all4love.co.il מיד עם קבלת דרישה לעדות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או אובדן, לרבות הוצאות משפטיות או אחרות , אשר יגרמו לה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכל שימוש ו/או פרסום שעשה ו/או שנעשה דרכו בשירות באתר. פרסום מידע מסחרי או פרסומות אינו מהווה עידוד או המלצה לרכוש את השירותים, המוצרים או הנכסים המוצעים בהם למכירה. השימוש בהם לפי בחירתו ועל אחריותו של המשתמש בלבד . אנו ממליצים ומפצירים בך להתייחס בזהירות לכול סוג של מידע המתפרסם באינטרנט ולהשתמש בזהירות ובתבונה במידע זה, ובכלל במידע שמפרסמים משתמשים חיצונים באתר "all4love.co.il ". ככל שאמורים הדברים במידע מקצועי, כדוגמת התייחס למידע זה בזהירות ובקפידה, וזכור כי אתר זה אינו תחליף להתייעצות עם אנשי המקצוע המתאימים כל האמור בו הוא בגדר המלצה בלבד. המידע מסופק לשירות ציבור הגולשים לשימוש פרטי ולא-מסחרי בלבד. המשתמש רשאי לצפות, לעיין ולקרוא את המידה. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה שהיא בוחרת , בלי כל הודעה מראש וללא אחריות על המידה שנעבד. יש איסור מוחלט על שיכפול ו/או הפצה , העתקה, הצגה בפומבי ו/או העברה של המידע המפורסם באתר בכל אמצעי שהוא, בין בתמורה ובין שלא בתמורה הינם אסורים בהחלט, אלא באישור מראש ובכתב של החברה. שימוש ו/או פרסום המידע המופיע באתר ובאתרים אחרים ו/או בכל מקום ו/או מדיה אחרת, הינם אסורים בהחלט. כמו-כן, אסור בהחלט לבצע כל פיתוח ו/או שינוי ו/או תרגום ו/או טרנספורמציה של המידע המפורסם באתר ו/או המתבסס עליו בכול צורה שהיה. החברה רשאית שלא לפרסם מודעת, פרטים או כל מידע אחר, במידה ואלה אינם עונים לקריטריונים שנקבעו על ידה וללא צורך בהודעה , החברה רשאית לשנות את תוכן ו/או את מבנה התוכן של כל סוג מידע הנשלח אל המערכת לשם פרסום ו/או לשם צירוף לדפי האתר וללא צורך בהודעה כמו כן, לחברה קיימת הזכות לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכול, בלא צורך להודיע על כך מראש בשום צורה שהיה . שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות בעיות תכניות או חוסר זמינות האתר לגולשים. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעלי האתר "all4love.co.il " בגין ביצוע שינויים אלו כאמור ו/או תקלות שיתרחשו בעקבותיהם. שירותי רבים באתר ניתנים ללא תשלום או תמורה . בעלי האתר רשאים להפסיק בכל עת וללא צורך בהודעה את מתן השירותים הללו, כולם או חלקם, על פי שיקול דעתם הבלעדי.

החברה אינה מתחייבת לעמוד בשום מסגרת זמן לעדכון מידע או להוספת מידע פרסומי או אחר. כמו כן החברה רשאית לחסום ו/או להסיר פרסומים עפ"י שיקול דעתם הבלעדי , וזאת מבלי ליידע את הנוגעים בדבר . החברה אינה מתחייבת לחשיפת המידע לכמות גולשים מסוימת. לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין כמות החשיפה בכל חלקי האתר.

בהרשמה לאתר "all4love.co.il הנך מאשר/ת קבלת הודעות בדוא"ל ו-SMS בדבר פרסומים, עדכונים ושירותים שונים . מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני הקשורות באתר, ובכלל זה תוכנו של האתר, שמו, עיצובו, תמונותיו, איורים שונים, סימני המסחר וסימני השונים המופיעים בו וכל זכויות היוצרים, המדגמים , והפטנטים המופיעים בו, הינם של מורנו בלבד והם מוגנים על פי דין. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש בלבד . סימני המסחר באתר הינם קניינה של החברה אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש בלבד .

מורנו עושה את מירב המאמצים להגן זכויות קניין רוחני ותומכת בכל המאמצים להגנה על זכויות צדיים שלישיים. לפיכך, במידה והינך מאמין כי זכותו של צד ג' כלשהו נפגעת כתוצאה מכול סוג של פרסום , המוצגות באתר זה, הינך מתבקש להודיענו בכתובת הדוא"ל : mail@all4love.co.il תוך השארת מידע רחב ככול האפשר וכולל פרטים ליצירת קשר על מנת שניתן יהיה ליצור עמך קשר. הסרת כל חומר שהוא מן האתר, כתוצאה מפניית מסוג זה , תיחשב כהפגנת רצון טוב של החברה לפתור סוגיות הלו לפנים משורת הדין ולא תיחשב, בשום פנים ואופן, כהכרה בכך שזכות צד ג' כלשהי נפגעה. פרטיות באתר הינכם מתבקשים לקרוא בקפידה את מדיניות החברה בכל הקשור למדיניות איסוף הנתונים והשימוש בפרטיכם האישיים. סודיות המידע מורנו עושה כמיטב יכולתה כדי להגן על המידע המתקבל באתר זה ושמירתו בסודיות. איסוף המידע ושמירתו נעשים בסביבה מאובטחת ומשרתים את המטרה היחידה של זיהוי הלקוח במהלך גלישה באתר ובעת ביצוע הרכישה. חלק מן השירותים באתר מצריכים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, טלפון וכתובת דוא"ל. פרטים אלו נמסרים לחברה בהסכמתך ומרצונך החופשי. כמו-כן, תישאל האם הינך מתיר למורנו ליצור עימך קשר באמצעות דואר אלקטרוני ו/או SMS בכל הנוגע לחדשות החברה, פרסומים, מבצעים ,השקת חדשות ואירועים נוספים. מורנו עשה שימוש במידע זה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין. המידע שתמסור יישמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשל"א - 1981, במאגר מידע רשום של החברה. באם אינך מעוניין לקבל הודעות מן הסוג הנ"ל, הודע לנו בטלפון, למחלקת האינטרנט 09-9586123, על רצונך להימחק מרשימת הדיוור. הגבלות שימוש אתר זה מוגן תחת הדין הישראלי והדין הבינלאומי ובכלל זה זכויות יוצרים וסימני מסחר.בקרה על תכנים למרות שלמורנו אין כל חובה לפקח על התכנים שיפורסמו באתר על ידי משתמשיו, ובכלל זה מידע שיסופק על ידכם, מורנו שומרת לעצמה את הזכות לגלות כל מידע שתידרש להעביר על פי דין, לצורך הקפדה על דרישות החוק, שמירה על זכויות קנייניות, ובכללן קניין רוחני, של החברה ו/או צד ג המופיעים באתר או לצרכי הגנה . אין אחריות על אתר זה, ובכלל זה תוכנו והמידע המופיע בו או כל קישור לאתר אחר המופיע בו, ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS), בלא כל התחייבות מצד החברה או כל אדם מטעמה . לפיכך, לא תהיה לכם כל טענה, דרישה, תביעה כלפי החברה בגין תכונות והקישורים,או התאמתו לצרכיכם ודרישותיכם. מורנו אינה מתחייבת, ועל הגולשים לדעת שאין למורנו אפשרות להבטיח שהפעילות באתר תתקיים ללא טעויות שהאתר יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה.שינויים דין ושיפוט הסכם זה מוסדר על פי חוקי מדינת ישראל בלבד. הנכם מסכימים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר זה או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט של בתי המשפט במחוז תל-אביב-יפו, ושם יהיה מקום השיפוט. תנאי הסכם זה מוסכם בזאת במפורש כי תנאי הסכם זה מהווים את כל המוסכם בין הצדדים בעניינים המנויים ו/או הגולשים בו.

רכישות באתר – המכירה באתר הן למטרות אישיות ולא מסחריות אתר אינטרנט זה נועד אך ורק לרכישות לצורכי שימוש אישי בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנות ו/או שלא לכבד הזמנות ו/או רכישות אשר לעניות דעתה של החברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי נעשו לא למטרות אישיות ובכלל זה מכירות סיטונאיות, מכירות קמעונאיות, או מכירות לצדדים שלישיים כלשהם. דיוק בפרטי הפריטים ו/או התצלומים המופיעים באתר יצוין שהפריטים מיועדים להמחשה בלבד. מורנו עושה את מירב המאמצים להבטיח שהפריטים בתמונות יבוא בצורה הטובה ביותר כך שהצבעים ו/או העיצובים ו/או הגוונים המופיעים בתצלום שבמודעת הפריט ישקפו המוצר אשר יסופק לך על ידי החברה בפועל. עם זאת, ייתכנו אי דיוקים ו/או שינויים שמקורם בבעיות גרפיקה ו/או שימוש בצגי מחשב שונים או זוויות צילום שונות. מובהר כי מורנו אינה אחראית לטעויות מכל סוג שהוא שיופיעו באתר זה כולל טעויות במלל, טעויות בתיאור הפריט, במחירו, וכיוצ"ב והיא שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל או לבטל הזמנה שמקורה בטעות, כאמור. חל איסור על הגולשים באתר להכניס שינויים, להעתיק, לשדר , להציג, לשכפל, לפרסם, ליצור עבודות אשר נגזרות, שמקורם באתר אינטרנט זה אלא באישור בכתב . מדיניות מחירים ושיטות תשלום מורנו שומרת לעצמה את הזכות לשנות , בכל עת, את מחירי הפריטים ו/או השירותים המבצעים וההנחות המוצגים באתר זה, גם ללא הודעה מראש. המחיר בו תחויבו הנו זה המצוין באתר בזמן הקנייה. הרכישות באתר זה יכולות להיות מבוצעות תוך שימוש בכרטיסי אשראי ,מזומן או דרך ספק חיצוני (כגון PAYPAL ) תנאי מוקדם לביצוע הרכישה הוא קבלת כל האישורים הנדרשים מחברת האשראי או מהבנק או מהספק החיצוני כאשר הפריט יסופק לכתובת המזמין ורק לאחר קבלת כול האישורים אלה. זמינות הפריטים פריטים ושירותים המצוינים באתר זה יסופקו על ידי מורנו בתנאי שהם מצויים במלאי החברה במועד ביצוע ההזמנה בלבד . החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לבטל בכל עת וללא משלוח הודעה מראש, את ייצורו של פריט כלשהו ו/או את הצעתו לרכישה הנכם מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. מורנו אינה מתחייבת כי פריט מסוים יהיה בנקודת מכירה מסוימת בכל רגע נתון, גם אם נקודה מכירה כזו צוינה באתר האינטרנט. עם זאת, במקרה בו, לאחר קבלת אישור ההזמנה, לא ניתן יהיה לספק את הפריט המוזמן מכול סיבה שהיא , נציג החברה יצור עמך קשר ויציע לך את האפשרות לבצע הזמנה אחרת , להמיר את הפריט בפריט שווה ערך או לבטל את הזמנתך המקורית. כמו-כן, מורנו אינה מתחייבת כי הפריטים המופיעים באתר זה יימצאו בכל אחת מנקודות המכירה . אישור הזמנה לאחר שאישרת את הזמנתך, באמצעות השימוש באופציית "שלח" ו/או קנה , תועבר הזמנתך לשם ביצועה. החל מרגע אישור ההזמנה, כאמור, ההזמנה לא ניתנת לשינוי ו/או ביטול על ידכם. רק באישור בכתב מ"מורנו" הזמנתך תאושר באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני שתגיע לכתובתך בתוך 72 שעות ממועד אישור ההזמנה. אם הפריטים שהזמנתם אזלו מהמלאי, למרות שהם מופיעים כזמנים באתר, או שחברת כרטיסי האשראי לא אישרה את חיובכם מכול סיבה שהיא , לא תהיה החברה חייבת לספק לכם את הפריטים או את השירות שהזמנתם. במקרה זה, הודעה מתאימה תישלח לכתובתכם וכרטיסכם לא יחייב . מדיניות מסירת ההזמנה אזורי מסירה פריטים שהתמורה עבורם שולמה באמצעות אתר זה יכולים להיות מסופקים בשטח מדינת ישראל בלבד עלויות טיפול ומשלוח לפי תקנות דואר ישראל זמן אספקה בכפוף לאמור בהסכם זה, מורנו תספק לידיכם את הפריט שהזמנתם תוך 21 ימי עסקים ממועד אישור הזמנתכם. החברה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת הפריטים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה. אי עמידה בלוחות זמנים במידה והזמנתכם לא התקבלה בתוך המועדים המוסכמים, הנכם מתבקשים ליצור קשר בטלפון 09-9586123, או בדוא"ל mail@all4love.co.il עם קבלת הזמנתכם, הנכם מתבקשים לבדוק, בקפידה, את המוצר . אם ישנן הבדלים בין הזמנתכם לבין הפריט שקיבלתם, הנכם נדרשים לפעול בהתאם לאמור בפרק "ההחזרות".

מדיניות החזרת פריטים – רק למוצרים הנרכשים ישירות מ"מורנו" מורנו תחליף או תקבל בחזרה פריט שנרכש דרך אתר זה, על פי החלופות המפורטות להלן. כל פריט מוחזר או מוחלף חייב להיות באותו המצב כמו בעת רכישתו ובאריזתו המקורית בלבד . לא תתבצע החלפה או החזרה ללא הצגת החשבונית המקורית בלבד . בכפוף לזכויותיכם על פי דין, האופציות המוצעות לביצוע החלפות או החזרות: החלפה תמורת פריט אחר - כל פריט שנרכש מאתר זה יכול להיות מוחלף בפריט אחר בעל מחיר זהה כמפורט על גבי החשבונית . אם אינכם יכולים להגיע פיזית למוקד מכירה תינתן אפשרות לשלוח את הפריט שברצונכם להחליף באמצעות דואר רשום, בצירוף הסבר קצר בדבר סיבת ההחלפה והחשבונית המקורית, (כגון - החלפת שרשרת בשרשרת באורך שונה) חובה לציין את כתובתכם העדכנית, בציון מספר טלפון בו הינכם זמינים. נציג של "מורנו" יצור עמכם קשר לתיאום ההחלפה. כמו-כן, הנך מוזמן ליצור עמנו קשר לתיבת דוא"ל : mail@all4love.co.il שובר זיכוי - כל מוצר של "מורנו" שנרכש מאתר זה ניתן להחלפה או המרה בשובר זיכוי, בשווי זהה לתשלום בפועל ששולם על ידכם. שובר הזיכוי ניתן יהיה למימוש במשך שנה אחת בלבד , החל ממועד הוצאתו. ביטול העסקה ניתן לבטל רכישת מוצר שנרכש באתר זה בכל עת ממועד ביצוע ההזמנה ועד לתום 14 יום ממועד האספקה או ממועד קבלת אישור העסקה, לפי המאוחר מבניהם , על ידי משלוח הודעת ביטול בפקס' : 09-9583976, או באמצעות דואר אלקטרוני mail@all4love.co.il ובלבד שהפריט יוחזר במצבו, כפי שהיה במועד רכישתו, ובאריזתו המקורית. לאחר המועד האמור לא ניתן לבטל את העסקה או לדרוש זיכוי. למרות האמור לעיל, לא ניתן לבטל רכישת פריטים בהם נעשה שינוי כל שהוא לפי דרישת הלקוח . במקרה של ביטול העסקה ללא סיבה הקשורה בפגם - תתבקש להחזיר את הפריט למשרדי החברה, כשהוא באריזתו המקורית. מובהר כי במקרה שערך הפריט פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו , זכותה של החברה לתבוע כל נזק שיגרם לה בגין ביטול העסיקה.
Close Window